Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 69/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200915
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6043ΩΗΖ-Ξ9Ι
Αριθμός πρακτικού: 13/2020

Συνημμένο αρχείο: 69_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής