Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 337/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201117
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Α94ΩΗΖ-ΝΨΓ
Αριθμός πρακτικού: 34/2020

Συνημμένο αρχείο: 337_apofasi_2020_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής