Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 138/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210409
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω1ΕΞΩΗΖ-ΦΕΕ
Αριθμός πρακτικού: 12/2021

Συνημμένο αρχείο: 138_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής