Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 281/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190918
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΜΠΡΩΗΖ-7Β5
Αριθμός πρακτικού: 16/2019

Συνημμένο αρχείο: 281_apofasi_2019_1_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου