Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 244/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210625
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Φ9ΝΩΗΖ-ΒΜΤ
Αριθμός πρακτικού: 22/2021

Συνημμένο αρχείο: 244_apofasi_1_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής