Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 91/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210224
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΓΟΠΩΗΖ-6ΔΓ
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 91_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής