Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 129/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210330
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Κ4ΩΩΗΖ-3Λ8
Αριθμός πρακτικού: 10/2021

Συνημμένο αρχείο: 129_apofasi_1_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής