Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 32/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200504
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω7Α6ΩΗΖ-ΠΜΩ
Αριθμός πρακτικού: 7/2020

Συνημμένο αρχείο: 32_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής