Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 29/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200428
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΡΜΑΩΗΖ-ΒΑΖ
Αριθμός πρακτικού: 6/2020

Συνημμένο αρχείο: 29_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής