Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 4/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΗΝ7ΩΗΖ-7Α6
Αριθμός πρακτικού: 1/2021

Συνημμένο αρχείο: 4_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής