Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 116/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210322
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΖΨΘΩΗΖ-ΦΦ8
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 116_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής