Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 5/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-02-05
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΕΥ4ΩΗΖ-ΝΥΟ
Αριθμός πρακτικού: 3/2019

Συνημμένο αρχείο: 5_apofasi_2019_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής