Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 91/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201203
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΡΟΒΤΩΗΖ-ΒΑΕ
Αριθμός πρακτικού: 20/2020

Συνημμένο αρχείο: 91_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής