Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 204/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210524
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΚ1ΓΩΗΖ-ΡΨΞ
Αριθμός πρακτικού: 18/2021

Συνημμένο αρχείο: 204_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής