Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 136/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210409
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Σ56ΩΗΖ-Δ5Ε
Αριθμός πρακτικού: 12/2021

Συνημμένο αρχείο: 136_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής