Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 205/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210524
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΑΝ8ΩΗΖ-ΑΨ6
Αριθμός πρακτικού: 18/2021

Συνημμένο αρχείο: 205_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής