Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 133/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210331
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΞΒΓΩΗΖ-0ΨΛ
Αριθμός πρακτικού: 11/2021

Συνημμένο αρχείο: 133_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής