Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 90/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210224
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΦΞΧΩΗΖ-ΨΛ5
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 90_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής