Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 207/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210524
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ2ΙΧΩΗΖ-2Χ3
Αριθμός πρακτικού: 18/2021

Συνημμένο αρχείο: 207_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής