Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 245/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210625
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΚΝΙΩΗΖ-1ΟΙ
Αριθμός πρακτικού: 22/2021

Συνημμένο αρχείο: 245_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής