Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 320/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210910
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΟΝΡΩΗΖ-ΩΣΒ
Αριθμός πρακτικού: 32/2021

Συνημμένο αρχείο: 320_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής