Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 132/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210331
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω3ΧΕΩΗΖ-Φ8Ω
Αριθμός πρακτικού: 11/2021

Συνημμένο αρχείο: 132_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής