Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 64/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200915
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Ξ1ΖΩΗΖ-ΩΞΝ
Αριθμός πρακτικού: 13/2020

Συνημμένο αρχείο: 64_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής