Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 13/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω359ΩΗΖ-ΠΔ5
Αριθμός πρακτικού: 1/2021

Συνημμένο αρχείο: 13_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής