Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 41/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200623
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Δ9ΣΩΗΖ-ΗΒ7
Αριθμός πρακτικού: 10/2020

Συνημμένο αρχείο: 41_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής