Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 44/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200715
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΥΘ9ΩΗΖ-ΚΒΦ
Αριθμός πρακτικού: 11/2020

Συνημμένο αρχείο: 44_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής