Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 36/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200615
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω8ΔΔΩΗΖ-ΚΒ2
Αριθμός πρακτικού: 9/2020

Συνημμένο αρχείο: 36_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής