Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 45/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200715
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 697ΠΩΗΖ-ΓΦΟ
Αριθμός πρακτικού: 11/2020

Συνημμένο αρχείο: 45_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής