Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 43/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ0ΘΒΩΗΖ-ΧΘΥ
Αριθμός πρακτικού: 5/2021

Συνημμένο αρχείο: 43_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής