Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 48/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΞΗΧΩΗΖ-3Υ1
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 48_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής