Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 95/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201216
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΡΟΥΒΩΗΖ-ΟΓ4
Αριθμός πρακτικού: 21/2020

Συνημμένο αρχείο: 95_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής