Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 80/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201027
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΘΗΝΩΗΖ-ΦΧ2
Αριθμός πρακτικού: 16/2020

Συνημμένο αρχείο: 80_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής