Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 35/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200615
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΥ35ΩΗΖ-3ΧΡ
Αριθμός πρακτικού: 9/2020

Συνημμένο αρχείο: 35_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής