Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 81/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201027
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΠΛΚΩΗΖ-ΜΥ4
Αριθμός πρακτικού: 16/2020

Συνημμένο αρχείο: 81_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής