Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 37/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200615
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΣ6ΥΩΗΖ-ΦΑΩ
Αριθμός πρακτικού: 9/2020

Συνημμένο αρχείο: 37_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής