Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 16/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210215
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 68ΑΦΩΗΖ-Λ93
Αριθμός πρακτικού: 2/2021

Συνημμένο αρχείο: 16_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής