Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 67/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200915
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΒ7ΚΩΗΖ-ΡΦ2
Αριθμός πρακτικού: 13/2020

Συνημμένο αρχείο: 67_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής