Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 38/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200615
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΣ20ΩΗΖ-5ΧΗ
Αριθμός πρακτικού: 9/2020

Συνημμένο αρχείο: 38_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής