Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 66/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200915
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ87ΠΩΗΖ-ΟΜΗ
Αριθμός πρακτικού: 13/2020

Συνημμένο αρχείο: 66_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής