Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 83/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201103
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΓΠΒΩΗΖ-Η7Τ
Αριθμός πρακτικού: 17/2020

Συνημμένο αρχείο: 83_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής