Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 14/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Ε5ΟΩΗΖ-Μ46
Αριθμός πρακτικού: 1/2021

Συνημμένο αρχείο: 14_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής