Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 41/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΨ80ΩΗΖ-ΚΝΜ
Αριθμός πρακτικού: 5/2021

Συνημμένο αρχείο: 41_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής