Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 33/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200525
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΓΑΜΩΗΖ-3ΕΝ
Αριθμός πρακτικού: 8/2020

Συνημμένο αρχείο: 33_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής