Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 62/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200827
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6397ΩΗΖ-ΤΒ5
Αριθμός πρακτικού: 12/2020

Συνημμένο αρχείο: 62_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής