Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 92/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201216
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΧΒΙΩΗΖ-6ΓΥ
Αριθμός πρακτικού: 21/2020

Συνημμένο αρχείο: 92_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής