Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 60/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200827
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΡΓΕΩΗΖ-ΡΑΖ
Αριθμός πρακτικού: 12/2020

Συνημμένο αρχείο: 60_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής