Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 373/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201201
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ε47ΞΩΗΖ-ΩΜΦ
Αριθμός πρακτικού: 36/2020

Συνημμένο αρχείο: 373_apofasi_2020_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής