Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 372/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201201
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9823ΩΗΖ-5ΙΙ
Αριθμός πρακτικού: 36/2020

Συνημμένο αρχείο: 372_apofasi_2020_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής