Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 11/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200206
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Δ3ΕΩΗΖ-ΑΝ4
Αριθμός πρακτικού: 2/2020

Συνημμένο αρχείο: 11_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής