Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 115/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210322
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΥΓΓΩΗΖ-ΟΒ8
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 115_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής